Wetgevingsproces Bemiddeling in Strafzaken

In de afgelopen jaren heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie – in samenspraak met wetenschappers en alle betrokkenen bij de strafrechtspleging – een aanzet gedaan om te komen tot een nieuw Wetboek van Strafvordering. Het huidige wetboek dateert van 1926 en het is, na bijna een eeuw dienst te hebben gedaan en vele malen te zijn ‘opgelapt’ en ‘bij de tijd’ te zijn gebracht, nu echt aan vervanging toe. Herstelrechtsdenkers grepen dit wetgevingsproject aan om politiek Den Haag te stimuleren om in het nieuwe wetboek ook regels van herstelprocesrecht op te nemen.

Een initiatiefgroep, bestaande uit Jacques Claessen, Gert Jan Slump, John Blad, Anneke van Hoek en Theo de Roos, vond het van belang om zoveel mogelijk mensen vanuit wetenschap en praktijk hier actief bij te betrekken. Een advies in de vorm van ‘een proeve van wetgeving’ dat binnen de strafrechtswetenschap en -praktijk breed wordt gedragen en dat (mede daarom) door politiek Den Haag serieus wordt genomen, was het tussendoel van dit project.

Op 1 juni 2016 werd een denktankbijeenkomst georganiseerd in de Verkadefabriek te Den Bosch, waaraan ongeveer veertig genodigden deelnamen. De werkgroep is, mede aan de hand van de input vanuit de denktankbijeenkomst, aan de slag gegaan met het concipiëren van een eerste proeve van wetgeving, strekkende tot implementatie van herstelprocesrechtelijke regels in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Dit conceptwetsvoorstel is op 10 oktober 2016 ter feedback en verfijning voorgelegd aan de denktank waar ruim 70 professional actief in meedenken. Opnieuw zijn allerlei verbeteringen verzameld. Het wetsvoorstel is 21 februari 2017  overhandigd aan Tweede Kamerleden, meer in het bijzonder aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Meerdere Tweede Kamerleden hebben interesse getoond in het concept wetsvoorstel.

In het voorjaar van 2017 wordt een start gemaakt met een vervolg op het wetgevingsproces fase 1. Nadere informatie volgt.

< terug naar overzicht