Publicaties

Hieronder worden de laatste publicaties van Restorative Justice Nederland getoond. Klik op een publicatie om het te lezen:

Datum Titel Auteur
03-04-2021 Voor daders en slachtoffers is herstelrecht van belang (Trouw 25 maart 2021) Jacques Beemsterboer; Gert Jan Slump
  Geef slachtoffers en nabestaanden niet alleen spreekrecht in de rechtzaal maar ook inspraak na de rechtzaak.
16-03-2021 Herstelrecht en de Politie - Vroegtijdig oplossingsgericht werken in een publiek kader Gert Jan Slump; Jacques Claessen
  Binnen de politie bestaat al langer het besef dat het strafrecht
alleen niet de oplossingen biedt om problemen tussen
burgers op te lossen. De politie is als frontlijnorganisatie bij
(escalerende) problemen vaak de first responder. Inzet van
het strafrecht is niet altijd de beste manier om als politie
dichter bij de burger te opereren en veiligheid te bevorderen.
Een van de mogelijkheden die daar wel aan kunnen bijdragen,
is herstelrecht.
16-03-2021 De mogelijke meerwaarde van mediation in de tenuitvoerleggingsfase Jacques Claessen; Antonietta Pinkster; Gert Jan Slump
  Mediation in strafzaken (MiS) mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Thans wordt zij ingezet in de politiefase en met name in de OM- en ZM-fase. Mediation blijkt een passende herstelrechtvoorziening in het strafrecht op basis waarvan partijen zelf in de vorm van een dialoog met elkaar afspraken kunnen maken over de schade die door het strafbare feit is veroorzaakt, over toekomstig gedrag van en naar elkaar en/of ter realisering van een door hen ‘gewenste situatie’.
Al eerder is nagedacht over de mogelijke meerwaarde van mediation in de executiefase van vrijheidsbenemende sancties c.q. de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege, vooral op momenten waarop een autoriteit (selectiefunctionaris, PI-directeur, officier van justitie of rechter) een formele beslissing moet nemen die gevolgen zal of kan hebben voor de veroordeelde, het slachtoffer en beider netwerken (Claessen e.a., 2018, p. 65 en 68). Een logische gedachte lijkt ons om ook in die fase eerst de partijen zelf, namelijk het slachtoffer en de dader, indien zij dat willen (informed consent), de gelegenheid te geven om afspraken te maken die verband houden met die formele beslissing. In deze bijdrage breken wij een lans voor het actief aanbieden van mediation in de tenuitvoerleggingsfase.