Visie & missie

De missie van Restorative Justice Nederland luidt als volgt:
Het bevorderen van een meer participatieve en communicatieve samenleving door burgers te ondersteunen om bij delicten en andere conflicten zeggenschap en grip te behouden over het conflict (of de aard van de achterliggende problemen) , de gevolgen en de mogelijke oplossing of regeling daarvan. Uiteindelijk doel is het waar mogelijk herstellen van relaties en schade vanuit het drievoudig perspectief van slachtoffer, dader en gemeenschap.

De visie van Restorative Justice Nederland is:
RJN wil burgers, wetenschappers, stakeholders en aanbieders van herstelrecht en herstelgerichte praktijken met elkaar verbinden om de eigen kracht van burgers te vergroten. Hiertoe wil RJN met mensen en organisaties zoeken naar alternatieven voor en aanvullingen op het huidige, vaak uitsluitend juridische, kader waarmee het overschrijden van normen en regels wordt beantwoord.

Essentieel hierbij is:
-   het verhelderen van de verantwoordelijkheden, behoeften en schade van de betrokkenen
-   het bespreken van manieren waarop geleden (materiele en immateriele) schade hersteld kan  
    worden
-   het herbevestigen van normen (tussen partijen) en het pedagogisch effect van de
    conflictoplossing.
Tevens is daarbij de relatie met de "communities of care"van belang, zoals de familie, de school, het werk, de woonomgeving en de buurt. RJN rekent in principe alle maatschappelijke domeinen waarop zich conflicten kunnen voordoen tot haar werkgebied. Ook juridisch beperkt RJN zich niet tot het strafrechtelijke domein, maar wordt ook gekeken naar het privaatrecht, het arbeidsrecht en het bestuursrecht.

Hoe doet RJN dit?
1. Door het opbouwen van een expertisecentrum
    . het ontwikkelen en beheren van een deskundigenpool
    . het beheren en uitbouwen van een adressenbestand
    . het samenwerken met het Europees Forum voor herstelrecht
    . het samenwerken met het Tijdschrift voor herstelrecht
    . het organiseren van seminars en workshops en cursussen in het kader van de
      herstelacademie.

2. Door het vergroten van draagvlak via communcatie- en netwerkactiviteiten
    . het verder uitbouwen van het netwerk via sociale media (o.a. de LinkedIn community "Forum
      voor herstelrecht", het eigen Twitter account, de eigen website)
    . het geven van voorlichtingen en presentaties
    . het produceren en verspreiden van publicaties en voorlichtingsmateriaal

3. Door het uitvoeren van experimenten, projecten, onderzoek en andere activiteiten ter
    ontwikkeling, verbetering en innovatie van de herstelrechtelijke theorie en praktijk.

4. Door het stimuleren dat er vaker gebruik gemaakt gaat worden van de diverse bestaande en
    nieuwe vormen van restorative justice.

Klik hier voor het RJN jaarverslag over 2013
Klik hier voor het RJN jaarverslag over 2012
Klik hier voor het RJN jaarverslag over 2011