Jacques Claessen bijzonder hoogleraar Herstelrecht

Benoeming Jacques Claessen tot bijzonder hoogleraar Herstelrecht

Op 15 december a.s. wordt Jacques Claessen, universitair hoofddocent strafrecht, benoemd tot bijzonder hoogleraar Herstelrecht (voor 0,2 fte). De leerstoel wordt ingesteld door de Stichting Restorative Justice Nederland en ondergebracht bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie, waar Jacques sinds 2003 werkzaam is. De leerstoel wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Bianchi Herstelrecht Stichting. De benoeming is voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. Zie ook de website van de Universiteit Maastricht.

Herstelrecht oftewel restorative justice beoogt de betrokken partijen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een conflict, ook als dat conflict is ontstaan door misdaad. Het doel van herstelrecht is de door misdaad aangerichte schade zoveel mogelijk (symbolisch) te herstellen; het gaat daarbij om (im)materiële schade, relationele schade en schade toegebracht aan de morele orde en de rechtsorde. Het doel is tevens ervoor te zorgen dat herhaling van het conflict veroorzakende gedrag wordt voorkomen en dat de betrokken partijen de toekomst tegemoet kunnen treden met zo min mogelijk ballast uit het verleden. Sinds 2010 heeft herstelrecht in Nederland een flinke impuls gekregen, mede onder invloed van EU-regelgeving en aanbevelingen vanuit de Raad van Europa. Zo werd in 2011 art. 51h Sv inzake herstelrechtvoorzieningen ingevoerd en wordt momenteel gewerkt aan een nieuw herstelrechtelijk beleidskader. Ook politici blijken de meerwaarde van herstelrecht inmiddels te onderkennen, zoals onder andere blijkt uit de structurele toekenning van financiering voor bemiddeling naast en mediation in het strafrecht.

Het doel van de bijzondere leerstoel is om de kennis over herstelrecht en de verhouding tussen herstelrecht en strafrecht te vergroten, niet alleen binnen de academische wereld maar ook daarbuiten: in het herstelrechtelijke werkveld, de politiek en bij de burger. De focus zal liggen op rechtstheoretisch en normatief-kritisch onderzoek, zij het dat veel belang wordt gehecht aan een goede uitwisseling en wisselwerking tussen rechtstheorie en -praktijk. Tevens zal de bijzonder hoogleraar in het onderwijs aandacht besteden aan herstelrecht, onder andere in het mastervak Strafrechtelijke Sancties.

Jacques houdt zich reeds vele jaren bezig met herstelrecht en kijkt ernaar uit zijn werkzaamheden binnen de bijzondere leerstoel voort te zetten. Samenwerking met Stichting Restorative Justice leidde eerder tot het zogeheten voorstel van wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering (Claessen et al. 2018) dat is aangeboden aan de Tweede Kamer en de Minister voor Rechtsbescherming.

 
Appointment of Jacques Claessen as endowed professor of Restorative Justice

Jacques Claessen, Associate Professor of Criminal Law, will be appointed as endowed professor of Restorative Justice (for 0.2 FTE) on 15 December. The chair was established by the Netherlands Restorative Justice Foundation and has been placed within the Criminal Law & Criminology Department, where Jacques has been working since 2003. The chair was made possible with financial support from the Bianchi Restorative Justice Foundation. The appointment is for a period of 5 years with the possibility of reappointment. See also the website of Maastricht University.

Restorative justice enables the parties involved in a conflict to decide for themselves what is needed in the aftermath of the conflict, also if the conflict was a consequence of crime. The purpose of restorative justice is to (symbolically) repair the harm caused by crime as much as possible; this concerns (im)material damage, damage to relations, and damage caused to the moral and legal order. The aim is also to prevent the recurrence of the conflict-causing behaviour, and to allow the parties involved to face the future without the burden of the past. Since 2010, restorative justice has been given a major boost in the Netherlands, partly under the influence of EU regulations and recommendations from the Council of Europe. In 2011, for example, Article 51h of the Dutch Code of Criminal Procedure on restorative justice services was introduced, and a new restorative justice framework is currently being developed. Politicians also seem to recognise the added value of restorative justice, as evidenced by, among other things, the structural allocation of funding for mediation in and parallel to criminal law.

The purpose of this endowed chair is to increase knowledge regarding restorative justice, and about the relationship between restorative justice and criminal justice within the academic world and beyond: in the field of restorative justice, politics and among citizens. The focus will be on legal theory and normative-critical research, though emphasis will be placed on the exchange and interaction between legal theory and legal practice. The endowed professor will also focus on restorative justice in education, for example in the master’s course Criminal Sanctions.

Jacques has been involved in restorative justice for many years and is looking forward to continuing his work within the endowed chair. Collaboration with the Netherlands Restorative Justice Foundation has previously led to the so-called legislative proposal to introduce provisions governing restorative justice services into the Dutch Code of Criminal Procedure (Claessen et al. 2018), which was presented to the House of Representatives and the Minister for Legal Protection.

< terug naar overzicht